Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Volken met vuilbroed verbranden ... mag dat nog?

----- Original Message -----
From: Ghislain De Roeck
To: bijen bij cari.be
Sent: Saturday, May 22, 2010 8:31 PM
Subject: [bijen] Vuilbroedkasten verbranden of mag dat niet?

Beste allen,

Zelf nooit aan gedacht, maar mogen kasten en volken aangetast door Amerikaans vuilbroed zo maar worden verbrand, gezien de daarvoor geldende reglementering die voorwerpen verbranden in de tuin verbiedt?
Onze collega’s van Cari stelden de vraag aan het Federaal Voedselagentschap dat zich voor het antwoord prompt tot de regionale administraties richtte, die hiervoor bevoegd zijn.
De Vlaamse administratie antwoordde het eerst en het blijkt dat hier (alweer) Europese wetgeving van toepassing is, namelijk de Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, meer bepaald art. 24 ervan:

Artikel 24
Afwijkingen met betrekking tot de verwijdering van dierlijke bijproducten
1. Indien nodig kan de bevoegde autoriteit besluiten dat:
a) dode gezelschapsdieren rechtstreeks als afval mogen worden verwijderd door begraving;
b) de volgende dierlijke bijproducten in een afgelegen gebied als afval mogen worden verwijderd door verbranding of begraving ter plaatse:
i) het in artikel 4, lid 1, punt b), onder ii), bedoelde categorie 1-materiaal,
ii) categorie 2-materiaal, en
iii) categorie 3-materiaal; en
c) dierlijke bijproducten als afval mogen worden verwijderd door verbranding of begraving ter plaatse in geval van het uitbreken van een in lijst A van het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten (OIE) genoemde ziekte, indien de bevoegde autoriteit vervoer naar de dichtstbijzijnde verbrandings- of verwerkingsinstallatie afwijst wegens het gevaar voor verbreiding van de gezondheidsrisico's of omdat de capaciteit van die installaties ontoereikend is, doordat er een epizoötie uitgebroken is, die zich wijd verbreid heeft.
2. Er mogen geen afwijkingen worden toegestaan voor het in artikel 4, lid 1, punt a), onder i), bedoelde categorie 1-materiaal.
3. Met betrekking tot het in artikel 4, lid 1, punt b), onder ii), bedoelde categorie 1-materiaal mag verbranding of begraving overeenkomstig lid 1, punt b) of c), alleen plaatsvinden indien de bevoegde autoriteit toestemming geeft en toezicht houdt op de gebruikte methode en ervan overtuigd is dat ieder    risico van overbrenging van een TSE is uitgesloten.
4. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van:
a) het gebruik dat zij maken van de door lid 1, punt b), geboden mogelijkheden met betrekking tot categorie 1- en categorie 2-materiaal; en
b) de gebieden die zij met het oog op de toepassing van lid 1, onder b), indelen als afgelegen gebied en de redenen voor die indeling.
5. De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om
a) ervoor te zorgen dat het verbranden of begraven van dierlijke bijproducten geen gevaar oplevert voor de gezondheid van mens of dier, en
b) het sluikstorten, dumpen of ongecontroleerd verwijderen van dierlijke bijproducten te voorkomen.
6. Volgens de procedure van artikel 33, lid 2, kunnen uitvoeringsbepalingen voor dit artikel worden vastgesteld.

Deze verordening zal vervangen worden door het nr. 1069/2009/EG die in voege treedt op 4 maart 2011 en een specifieke passage over de bijen bevat (afvalstoffen die van bijen komen geëlimineerd mogen worden door verbranding of bedelving ter plaatse als hun verplaatsing een risico inhoudt voor de menselijke of dierlijke gezondheid.

Er bestaat ook een Besluit van de Vlaamse regering die refereert naar de verordening 1774/2002 en die bepaalt dat de functionarissen een schriftelijke toestemming kunnen geven om dierlijk afval ter te verbranden of bedelven als ze mogelijkerwijs een risico inhouden voor de menselijke en dierlijke gezondheid.

En nu toch maar hopen dat het Amerikaans vuilbroed niet toeslaat J …
Beste groetjes,

Ghislain.

Van: a.berwaerts bij dommel.be [mailto:a.berwaerts bij dommel.be]
Verzonden: zondag 23 mei 2010 23:23
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Vuilbroedkasten verbranden of mag dat niet?

Ik dacht dat alleen de ramen verbrand werden en dat je de kasten mocht houden. Ik dacht ooit eens gelezen te hebben dat je de kasten opnieuw kon gebruiken na deze grondig ontsmet te hebben.
 
 
groeten,
 
Jonathan

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: dinsdag 25 mei 2010 14:06
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Vuilbroedkasten verbranden of mag dat niet?

Je hebt wel degelijk gelijk, Jonathan.
Het KB van 07/03/2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke bijenziekten, art.13, over vuilbroed, bepaalt dat ‘de kasten, de ramen en de voorwerpen die besmet kunnen zijn, zorgvuldig worden gereinigd en ontsmet volgens de instructies van het  Agentschap, ’maar ook dat ‘de bijen worden verdelgd en verbrand’ en dat geldt ook voor  ‘de korven in stro en de raten’ en dus moet/(mag) er toch vuur gemaakt worden.
Beste groetjes,

Ghislain.

Van: Dirk Cristael [mailto:dirk.cristael bij pandora.be]
Verzonden: dinsdag 25 mei 2010 19:25
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Vuilbroedkasten verbranden of mag dat niet?

Volgens mij moet dat wettelijk gezien afgesloten vervoerd worden en in een verbrandingsoven verbrand worden, niet?

Groeten,
Dirk

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: dinsdag 25 mei 2010 21:47
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Vuilbroedkasten verbranden of mag dat niet?

Niet noodzakelijkerwijs, Dirk.
Zie mail helemaal onderaan.
Beste groetjes,

Ghislain.