Co-existentiedecreet goedgekeurd

Van: Germain Van Deursen [mailto:gvand bij pandora.be]
Verzonden: maandag 4 mei 2009 17:54
Aan: limkers bij yahoogroups.com; bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Fw: Co-existentiedecreet treedt vandaag in werking

----- Original Message -----
From: Bart Martens
To: 'Germain Van Deursen'
Sent: Monday, May 04, 2009 3:41 PM
Subject: Co-existentiedecreet treedt vandaag in werking

Beste Germain

Vandaag werd het co-existentiedecreet - dat de regels vastlegt voor het telen van de door Europa toegelaten GGO-gewassen - gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, het wordt onmiddellijk van kracht.

Naar aanleiding van de parlementaire discussie rond dit decreet heeft u mij destijds een mail gestuurd.

Zoals u weet hebben wij dit decreet op 25 maart 2009 mee goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, na het eerst in de commissie nog te hebben geamendeerd.

Wij hebben dit decreet mee goedgekeurd, zij het met gemengde gevoelens, want het decreet schuift veel verantwoordelijkheid door naar de Vlaamse Regering in de vorm van uitvoeringsbesluiten. Geen co-existentiedecreet onderhandelen was echter voor ons geen optie aangezien de Europese regelgeving er in dat geval toe zou leiden dat alle door Europa toegestane GGO-gewassen zonder enige beperking kunnen worden geteeld. Zonder decreet zijn onze akkers volledig vogelvrij voor GGO's. Europa staat ook geen algemeen verbod op GGO-gewassen toe. De discussie ging dus niet over het wel of niet toelaten van GGO-gewassen op onze markten, maar wel over de voorwaarden waaronder de teelt kan gebeuren. Met het decreet wordt de deur voor GGO's op onze akkers met andere woorden dichter getrokken en kan ze zelfs voor sommige gewassen (sterke verstuivers zoals koolzaad) volledig dichtslaan door de uitwerking van dermate strenge teeltvoorwaarden (afstandsregels) dat de teelt de facto onmogelijk wordt.

Het opzet van dit decreet was dus enerzijds een kader scheppen waarbinnen de Vlaamse Regering teeltvoorwaarden kan opleggen en anderzijds het instellen van een schadevergoedingsfonds voor het geval er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch contaminatie zou ontstaan. Voor ons waren daarbij twee principes belangrijk: het recht op een GGO-vrije teelt en op GGO-vrije consumptie en het principe 'de verstuiver betaalt'

Voor wat het recht op GGO-vrije teelt en GGO-vrije consumptie betreft is ons standpunt dat de teeltvoorwaarden voldoende streng moeten zijn om besmetting absoluut te voorkomen. In de gevallen dat er toch besmetting is en dat niet-GGO-gewassen besmet worden met producten van transgene producenten, moet er een effectieve schaderegeling zijn. We stellen met u vast dat de regeling voor het vastleggen van de concrete teeltvoorwaarden in belangrijke mate is doorgeschoven naar de Vlaamse Regering die daar uitvoeringsbesluiten zal moeten rond vastleggen. Via een amendement hebben we kunnen bekomen dat bij het vastleggen van die voorwaarden rekening zal worden gehouden zowel met professionele als niet-professionele gebruikers. Indien nodig kan de Vlaamse Regering bijkomende maatregelen opleggen voor het gebruik van GGO's door niet-professionele gebruikers vermits zij immers ook economische schade kunnen berokkenen aan omliggende percelen. Ons amendement tot verplichte advisering van alle uitvoeringsbesluiten door de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, SERV en Minaraad geeft ook meer kans aan goed wetenschappelijk onderbouwde en maatschappelijk gedragen besluiten. In die raden zitten immers ook wetenschappers en milieu- en natuurorganisaties.

We willen ook dat de uitvoeringsbesluiten bijkomende voorwaarden opleggen aan loonwerkers vermits die een belangrijke schakel vormen in de voedselketen en een belangrijke bron van besmetting en contaminatie kunnen zijn. De uitvoeringsbesluiten zullen tevens strenge isolatieafstanden moeten inschrijven eventueel gekoppeld aan flankerende maatregelen om besmetting te voorkomen. In de teeltvoorwaarden dient ook de eventuele schade geregeld te worden die derden, zoals bv. imkers, kunnen lijden. Niet voor niets heb ik in juni 2008 mee een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement om het probleem van de imkers en de massale sterfte van de bijenpopulaties onder de aandacht van de Vlaamse Regering te brengen.

Volledig in lijn met het principe 'de vervuiler betaalt' willen we hier dat 'de verstuiver betaalt'. Niet de belastingbetaler moet opdraaien voor de economische schade van biologische producten of van producenten die geen GGO-gewassen willen, maar de producenten van GGO-teelten zelf moeten betalen via een verplichte bijdrage aan een schadefonds voor de economische schade bij hun collega-landbouwers. Het decreet voorziet alleen in het vergoeden van economische schade, Europa heeft dit zo opgelegd. Dit neemt niet weg dat voor de vergoeding van schade aan natuur, habitats, soorten en de biodiversiteit een extra regeling kan getroffen worden in het kader van het milieuschadedecreet dat we deze legislatuur hebben goedgekeurd. Dit is een opdracht voor de volgende Vlaamse regering. In principe zou deze schade zich niet mogen voordoen als Europa haar werk doet en enkel die GGO-gewassen toelaat waarvan de onschadelijkheid voor mens en milieu op voorhand wordt aangetoond.

Wij konden ons trouwens ook vinden in de amendementen die de collega's van Groen! indienden, maar moesten vaststellen dat de meeste buiten de marges vielen van wat Europa toestaat. Zo lag er een amendement voor om een strengere tolerantiedrempel dan 0,9% te hanteren voor het vaststellen van de 'economische schade' bij niet-GGO producenten. De Europese Commissie stelt echter onomwonden dat de maatregelen voor co-existentie niet verder mogen gaan dan wat nodig is om te garanderen dat accidentele sporen van GGO's onder de in de communautaire regelgeving vastgestelde tolerantiedrempels blijven, m.a.w. de 0,9% drempel is de basis.

Hoewel het decreet niet helemaal tegemoet komt aan onze verwachtingen en er pas meer duidelijkheid zal zijn eens de uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld, vallen er toch een aantal positieve punten te noteren:

  1. Voorheen bestond er helemaal geen regeling en konden GGO-gewassen onbeperkt worden ingezaaid. Er is nu tenminste een wettelijk kader gecreëerd waarbinnen verder kan gewerkt worden en dat is zondermeer een stap vooruit. Er moeten strenge teeltvoorwaarden worden uitgewerkt die ' voor zover ze door Europa niet als onredelijk en disproportioneel worden gezien ' de facto de teelt van gevaarlijke (sterk kruisende) GGO-gewassen in Vlaanderen kan uitsluiten.
  2. Er zijn een aantal drempels ingebouwd, een amendement dat ik mee ingediend heb maakt dat de besluiten ter advisering zullen moeten voorgelegd worden aan de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, de SERV en de Minaraad. In die raden zitten ook wetenschappers die mee kunnen waken over de wetenschappelijke onderbouw van de uitvoeringsbesluiten.
  3. Binnen de twee jaar na de inwerkingtreding van het co-existentiedecreet dient een rapport aan het Vlaams Parlement te worden voorgelegd met betrekking tot de evaluatie van dit decreet. Vervolgens wordt voorzien in een vijfjaarlijks evaluatierapport. Het is dus aan het Vlaams Parlement om waakzaam te zijn en zo nodig voorstellen voor verbetering aan het decreet te doen. Indien meer contaminatie wordt vastgesteld dan voorzien kan dat inhouden dat de verplichte bijdrage moet worden opgetrokken of dat de teeltvoorwaarden dienen te worden aangescherpt.

Er is nu een kader. Laat ons hopen dat de volgende Vlaamse regering erin slaagt om dit op een rigoureuze manier verder in te vullen zodat GGO-gewassen eindelijk aan banden kunnen worden gelegd. Veel zal uiteraard afhangen van hoe die Vlaamse regering wordt samengesteld. Maar daar beslist u mee over.

Met vriendelijke groet

Bart Martens
Vlaams volksvertegenwoordiger sp.a

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: maandag 4 mei 2009 20:15
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Fw: Co-existentiedecreet treedt vandaag in werking

Bedankt voor deze informatie, Germain.
Het blijft voor mij onaanvaardbaar dat de Vlaamse imkerverenigingen geen aandacht betoond hebben voor dit debat.
Sommige GGO's zijn niet alleen een probleem voor de bijen, allemaal kunnen ze ervoor zorgen dat we onze honing niet meer kwijt kunnen, gezien het risico op stuifmeel van GGO-planten die er in verzeild kunnen geraken. Duitse imkers zijn hiermee al geconfronteerd!
Beste groetjes,

Ghislain.

Van: roger [mailto:depuydt.roger bij skynet.be]
Verzonden: maandag 4 mei 2009 20:35
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Fw: Co-existentiedecreet treedt vandaag in werking

In Duitsland mag  dergelijke honing zelfs niet verkocht worden ! !
Mvg roger

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: donderdag 28 mei 2009 6:30
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Co-existentiedecreet treedt vandaag in werking.

Goede vrienden,

Op 4 mei stuurde Germain Van Deursen ons het bericht over het in voege treden van het Vlaams decreet 'houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele en biologische gewassen' Een bericht overigens dat meer aandacht verdiende.
Met dit decreet gaat de deur dus open voor de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen o.a. maïs en koolzaad.
Terloops toch even melden dat landen als Oostenrijk, Hongarije en, tot op zeker hoogte, Frankrijk ervoor kozen om geen GGO-gewassen in hun land toe te laten. Een aantal regio's hebben zich daarenboven uitgeroepen tot GGO-vrije zone op basis van het charter van Firenze. Wallonië is daar bij.
Het is spijtig dat de stem van de Vlaamse imkerij op geen enkel ogenblik weerklonk in het debat in het Vlaams parlement. Naar aanleiding van vroegere discussies op het forum hierover vestigden we nochtans de aandacht van de vier Vlaamse imkerverenigingen op de problemen die GGO's aan imkers kunnen stellen. We citeren:

  • het toxine Cry 1 Ab, dat ondermeer gebruikt wordt in de beruchte maïslijn MON810 van Monsanto,  is niet zonder risico's voor de bijen. Onderzoek van Ramirez-Romero et al. wees uit dat toediening van deze stof  in concentraties van 5000 ppb het voedselvergaringsproces verstoorde.  Aan een concentratie van 3000 ppb trad dit verschijnsel niet op. Hierbij moet opgemerkt dat de concentratie in planten op het terrein afhankelijk is van klimaat- en bodemomstandigheden. Het is dus eigenlijk niet te voorspellen hoe hoog de concentratie in genetisch gewijzigde planten kan oplopen.
  • het gevaar dat onze honing met GGO-stuifmeel wordt besmet is reëel. Vermits het decreet van de Vlaamse regering niet voorziet in de schadeloosstelling van hobbyimkers, lopen we het risico dat onze honing, als hij besmet geraakt met GGO-stuifmeel, vernietigd wordt zonder vergoeding. In Duitsland sprak een rechter in Augsburg al een dergelijke veroordeling uit.

Het is te hopen dat onze verantwoordelijken zich herpakken en er wel bij zullen zijn als het parlement over de uitvoeringsbesluiten discussieert.
Intussen is in Amerika een eerste 'superonkruid' opgedoken dat weerstaat aan 'Roundup' het betwist herbicide dat samen gaat met de uitzaai van genetische gewassen van Monsanto.

Meer over het debat in het Vlaams Parlement:
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=551759

Een perfecte en heldere samenvatting van het probleem als bijlage.

Met vriendelijke groeten,
Ghislain.

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: vrijdag 29 mei 2009 8:47
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Co-existentiedecreet treedt vandaag in werking.

Goede vrienden,

Bart , de auteur van het bijvoegsel aan mijn mail van maandag laat het volgende weten:

Wervel (vereniging voor duurzame landbouw) wil toch nog actie voeren i.v. m. GGO toestanden.
De bijenbonden die deze actie willen steunen kunnen hun logo kwijt bij Veerle Devaere. veerle.devaere1 bij telenet.be

Meedoen, als het van mij afhangt!
Beste groetjes,

Ghislain.

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: vrijdag 29 mei 2009 9:02
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Co-existentiedecreet treedt vandaag in werking.

Vergat de bijlagen van Bart Vandepoele bij te voegen, sorry, Bart en allen.
Beste groetjes,

Ghislain.

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: vrijdag 29 mei 2009 12:45
Aan: bijen bij cari.be
CC: 'Paul Beullens'; chrdauw bij gmail.com; achiel.geurts bij telenet.be; 'Ber Vandijck'; krokus bij scarlet.be; juliendedapper bij telenet.be; jozef.daems bij skynet.be; 'Koen Dhoore Sr.'
Onderwerp: [bijen] Co-existentiedecreet en de imkerij.

Goede vrienden,

Als gevolg van onze (tot nog toe vrij beperkte) discussie over dit decreet en zijn gevolgen, ontving ik deze reactie van Koen Dhoore, landbouwingenieur en vormingswerker in de landbouw. Ik hoop dat jullie dit ter harte nemen.
Vanwege het belang van deze materie, stuur ik dit bericht ook opnieuw naar alle verantwoordelijken in de verenigingen, of aan collega's die het aan hen kunnen bezorgen.
Beste groetjes,

Ghislain.

Het co- existentiedecreet en de imkerij

Slechts weinig imkers zijn op de hoogte van de recentste ontwikkelingen i.v.m. GGO's en de zogenaamde 'co- existentie', het naast elkaar bestaan van GGO, conventionele en biologische landbouw.  Imkers vormen geen uitzondering, ook heel weinig boeren en consumenten zijn op de hoogte, omdat er geen noemenswaardig publiek debat over werd gevoerd. En omdat de vele inspanningen die verenigingen deden om in gezamenlijke slagorde dan toch op zijn minst het politieke debat aan te gaan, geen weerklank kregen in de media.

Imkers die 'toevallig' wat nieuws vernemen blijken telkens zeer bezorgd, en hun bezorgdheid is meer dan terecht. Maar dat betekent niet dat andere tegenstanders van GGO's de imkers vergeten zijn.

De organisaties die een waarschuwende stem lieten horen in het GGO-debat (Bioforum, BBL, Wervel namens VODO) zijn zich terdege bewust van het feit dat in de officiële imkerij-wereld weinig verzet te bespeuren valt tegen GGO's, en hebben via contacten met individuele imkers de bezorgdheden van de imkerij toch meegenomen in het politieke debat.

In een hoorzitting die op vraag van de hoger vermelde organisaties plaatsvond in het Vlaams Parlement op  27/01/09 werd gewezen op de bedreiging die van GGO's uitgaat naar de bijen.

Het verslag van deze hoorzitting kan u via volgende link consulteren :

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2008-2009/g1885-5.pdf

Een alerte Johan De Schacht  nam contact op met het 'forum van tegenstanders' (waaronder ondergetekende) en zorgde er zo voor dat de Vlaamse volksvertegenwoordigers een brief kregen met een perfecte en heldere samenvatting van het probleem gezien vanuit de imkershoek. Verschillende volksvertegenwoordigers hebben in de besloten comissiedebatten terloops nog verwezen naar het imkerij-probleem, o.m. Bart Martens, Vera Dua en Mark Demesmaecker, en dat gebeurde zonder twijfel n.a.v. de brief van Johan.

De stem van de Vlaamse imkerij heeft dus wel degelijk geklonken in het politieke debat.

Er konden enkele verscherpingen en verduidelijkingen worden afgedwongen, maar het ontwerpdecreet werd voor het overige goedgekeurd meerderheid tegen oppositie. Het is zeker niet zo dat dit gebeurde omdat in de argumentatie het luik 'imkerij' ontbrak, want men heeft wel degelijk kennis genomen van de bedreigingen voor de bijen, en het decreet niettemin goedgekeurd.

Het verzet tegen de GGO's gaat echter verder. Enkele organisaties, waaronder de eerder genoemde, maar ook de Werkgroep Eigen Zaadteelt,  Landwijzer, Greenpeace, de landbouwafdeling van Vredeseilanden, hebben besloten de verdere ontwikkelingen van dichtbij op te volgen. Zelf ben ik zeker bereid als contactpersoon te fungeren met bestaande imkersnetwerken, om hun bezorgdheden mee te nemen naar dit overlegplatform.

Een interessante webstek is www.ggo-vrij.be In het bijzonder wil ik de bijdrage van Geert Iserbyt ter lezing aanbevelen : 'Bio en GGO : tijd voor de essentie' U vindt deze bijdrage onder de rubriek 'ggo-info en links'

Koen Dhoore
Landbouw-vormingswerker
dhoore.koen bij fulladsl.be

Van: Mille en Wille [mailto:willy.mireille bij scarlet.be]
Verzonden: vrijdag 29 mei 2009 15:11
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Co-existentiedecreet treedt vandaag in werking.

Ter aanvulling stuur ik jullie twee artikels uit de laatste "Seizoenen"
het tijdschrift van Velt. Ze tonen aan dat de hele ggo zaak geen ver van m'n bed gedoe is, wat velen onder ons kunnen denken. Als kleine imker of hobby-groenteteler kunnen we er ook mee te maken krijgen. Als consument natuurlijk ook, maar dat is een andere invalshoek.

Meer info ook op volgend adres:
http://www.velt.be/ggo

Groetjes,

Willy

Van: Erik Goris [mailto:erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: vrijdag 29 mei 2009 15:59
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Co-existentiedecreet en de imkerij.

Blijkbaar moet ons bestuur van de Konvib snel het een en het ander inhalen.
In bijlage wat er nog in het maandblad van maart stond. Niet echt relevant maar, zo denk ik dan.
Niemand wil ggo en toch worden ze ons door de strot geduwd.

Iets wat de RvB niet schijnt door te hebben is, dat GGO niet in de honing mag voorkomen. Indien wel, dan zal deze honing vernietigd worden.