Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Oproep om co-existentiedecreet niet goed te keuren

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Germain Van Deursen [mailto:gvand bij pandora.be]
Verzonden: maandag 1 december 2008 22:39
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Fw: DRINGENDE OPROEP!

Onderwerp: DRINGENDE OPROEP!
Urgentie: Hoog

Beste Mensen,

Aan iedereen een dringende, warme oproep:
De intrede van Genetisch Gemanipuleerde Gewassen is een feit, op wereldschaal gaat het reeds om 8 % van het landbouwareaal. Weldra zal ook Vlaanderen zijn bijdrage leveren: dinsdag 2 december worden de 
laatste stappen gezet voor een co existentieregeling. Deze regeling moet ervoor zorgen dat genetisch gemanipuleerde en niet gemanipuleerde gewassen naast elkaar kunnen geteeld worden, zodat 
elke consument en producent in theorie kan blijven kiezen of hij al dan niet GGG's wil produceren en consumeren.

Dinsdag 25 november vond er in het Vlaamse Parlement een symposium plaats over 'groene biotechnologie'. Vertrekkend vanuit nobele gedachten als 'de wereldvoedselproblematiek oplossen', 
'duurzaamheid', 'resistentie van gewassen tegen schadelijke insecten', 'herbicideresistentie inbouwen om minder herbiciden te hoeven gebruiken', eindigd men steevast met een heel andere boodschap:
'risico's op lange termijn zijn moeilijk te bepalen', 'insecten kunnen ook bij GGG's resistentie opbouwen, het gaat dus steeds om een eenmalige oplossing', 'eens een gen is ingebouwd zal het daar blijven 
en overerven', 'het is technisch onvermijdbaar om vermenging met andere gewassen volledig te voorkomen'. M.a.w.: als er al voordelen zouden zijn, we zijn er nog lang niet klaar voor om ze zonder risico's toe tepassen.

Ieder land van de EU wordt verplicht om een eigen wetgeving rond GGG's op te stellen. Wallonië kiest voor een gentechvrije zone, maar Vlaanderen ( die mee aan de wieg lag van de gentechnologie) neigt 
helemaal de andere kant op. Terwijl door kruisbestuiving (door wind en insecten) het stuifmeel van GGG's tot op kilometers afstand andere gewassen kan bevruchten (en dus ook het vreemde gen doorgeven), wordt er in de Vlaamse wetgeving een minimum afstand van 50m voorgesteld. De vrije keuze voor consument en producent wordt totaal niet gewaarborgd, en dat terwijl er nog amper onderzoek is gedaan over de 
mogelijke schadelijke gezondheidseffecten, de impact op milieu en biodiversiteit, en het brede publiek niet is geraadpleegd en geïnformeerd, ...

Er is zo goed als geen politieke beweging om het voorstel te weerhouden, er zijn weinig mensen op de hoogte van de plannen, maar er zijn heel veel mensen die de komende dagen nog achter een computer 
zullen zitten. Een warme oproep dus, om mee je stem te laten horen: In bijlage een tekstje waarmee we een e-mail-actie op het getouw zetten gericht aan de leden van de commissie. Stuur dit bericht door aan uw e-mail contactpersonen met de bijgevoegde tekst in bijlage.

Maak zelf een nieuw e-mailbericht met de bijgevoegde tekst en onderschrijf hem. Stuur dit bericht door aan de commissieleden door de e-mailadressen te kopiëren en in het Aan-vakje van jouw e-mail te 
plakken.

Verzend deze e-mail. We hopen dat door de stroom van berichten bij de leden van de commissie de druk om deze co existentieregeling te verwerpen zal toenemen. Stuur het ook gerust aan alle mogelijke 
anderen die een mogelijke druk op de beslissingen kunnen uitoefenen.
Met dank bij voorbaat  en vriendelijke groet,

Ineke Docx

Wervel vzw,
Vooruitgangstraat 333 b9
1030 Brussel
www.wervel.be

Van: Germain Van Deursen [mailto:gvand bij pandora.be]
Verzonden: dinsdag 2 december 2008 13:45
Aan: rik bij terdoorn.be
Onderwerp: Fw: beslissing GGO's

----- Original Message -----
From: Hubert Rahier
To: patrick.lachaert bij vlaamsparlement.be ; tinne.rombouts bij vlaamsparlement.be ; jos.bex bij skynet.be ; karlos.callens bij vlaamsparlement.be ; patrick.de_klerck bij blankenberge.be ; martens.bart bij vlaamsparlement.be ; erik.matthijs bij vlaamsparlement.be ; leo.pieters bij vlaamsparlement.be ; joke.schauvliege bij vlaamsparlement.be ; stefaan.sintobin bij vlaamsparlement.be ; marleen.vandeneynde bij vlaamsparlement.be ; andre.vannieuwkerke bij vlaamsparlement.be ; burgemeester bij veurne.be
Cc: Germain Van Deursen
Sent: Tuesday, December 02, 2008 12:52 PM
Subject: beslissing GGO's

Aan de leden van de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Geachte heer/mevrouw,
Eerstdaags zal de Commissie van het Vlaams Parlement waarin u zetelt en die bevoegd is voor o.m. leefmilieu, natuur en landbouw zich buigen over het zgn. co existentiedecreet, dat de vrije keuze van de consument tussen genetisch gemanipuleerde en GGO-vrije voeding moet garanderen. Ik wil u echter wijzen op enkele tekortkomingen van het huidige ontwerp.

De eerste problemen met GGO's hebben zich al aangemeld. Kruisvarieteiten die resistent zijn aan verschillende herbiciden zijn reeds teruggevonden in de natuur. Met welke superherbiciden zullen we deze 'onkruiden' moeten bestrijden? De voorgestelde isolatie en meldingsafstanden zijn ronduit belachelijk: vb voor koolzaad zijn er planten in de omgeving waarmee kruisbestuiving kan optreden. Op deze manier worden de genen in de natuur geinjecteerd.
Voor windbestuiving is een deftige isolatie afstand moeilijk uit te rekenen. Voor bestuiving met bijen is het echter wel doenbaar: een bij heeft een actieradius van ongeveer 5km rond de kast. Bijenkolonies die in de nabijheid van (weer eens) koolzaad opgesteld worden zullen dus velden in een straal van 5 km rond hun standplaats bevruchten. Een minimum afstand tussen GGO en andere velden zou dus 10km moeten bedragen.

Wallonië heeft reeds gekozen voor het voorzorgsbeginsel en de weg van het gezond verstand, en zich aangesloten bij het Europees Netwerk van GGO-vrije Regio's.

De Vlaamse Volksvertegenwoordigers dienen zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid. Er is geen noemenswaardig consumentenverzet om de eenvoudige reden dat rond deze regelgeving geen communicatie en debat werden gevoerd. Een co existentiewetgeving die het behoud en de bescherming van GGO-vrije voeding niet als allereerste uitgangspunt vooropstelt, mag niet worden goedgekeurd.

Ik reken vanzelfsprekend op uw oprechte bekommernis omtrent:
de toekomst van de gewaarborgde keuzevrijheid van producent en consument om al dan niet GGG's te telen of te eten,
de  invoering van een rechtvaardige verantwoordelijkheidsregeling die de rechten van GGO-vrije producent en consument eerbiedigt.

Ik ben overtuigd dat met de huidig voorliggende ontwerp-co existieregeling, dit zeker niet het geval zal zijn

Er op rekenend dat u mijn bekommernissen in het debat en de voorbereiding van de co existentie regeling zal integreren,
groet ik u,

Hoogachtend,
Prof. dr.ir. H. Rahier

dept. FYSC
VUB
02/6293277         02/6293277

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: donderdag 4 december 2008 11:11
Aan: chrdauw bij Gmail.com; 'Paul Beullens'; 'Achiel Geurts'; 'Ber Vandijck'
CC: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Co-existentiedecreet GGO's.

Goede vrienden,

Eerstdaags zal de Commissie van het Vlaams Parlement die bevoegd is voor o.m. leefmilieu, natuur en landbouw zich buigen over het zgn. co-existentiedecreet, dat de vrije keuze van de consument tussen genetisch gemanipuleerde en GGO-vrije voeding moet garanderen. Het voorliggende ontwerp van decreet zal in zijn huidige vorm de genetisch gemanipuleerde voeding aan alle consumenten opdringen. Op het forum en nog meer daarbuiten maken imkers zich zorgen over de schijnbare passiviteit die hierover in de leidinggevende imkerskringen heerst. Ter illustratie, een extract uit een van de mails die me hierover bereikten:

Geachte heer,

Momenteel zijn de diverse commissies in het Vlaams parlement een nieuw decreet aan het voorbereiden die moet toelaten om voor bepaalde gewassen GGO's te gebruiken.
Morgen komt dit trouwens ook opnieuw aan bod in het Europees Parlement.
Wat mij als imker bijzonder pijnlijk treft is het volgende:
De imkerbond is daarover nooit geconsulteerd.
De voorziene afstandsregeling (50 m of 12 rijen maïs) is absoluut onvoldoende
Niet-landbouwers komen niet in aanmerking voor enige schadevergoeding bij contaminatie. Imkers evenmin.
Wij, als imkers hebben geen vat op wat onze bijen naarstig bijeengaren, dus evenmin wat er in de honing terecht zal komen.

Moet de Imkerbond niet krachtig reageren daarop?
In bijlage heb de standaardmail gevoegd samen met de e-mail adressen van de parlementsleden die in de betreffende commissies zetelen. Wil a.u.b. reageren.

Hoogachtend,

(naam en adres bekend)

Ik vind dat de reacties te denken geven en een (gemeenschappelijke) actie van al onze besturen noodzaakt. Of is die er toch, buiten ons medeweten om dan? Hartelijke dank om ons hierover te willen berichten, met vriendelijke groeten ook,

Ghislain.

NB. Ik stuur deze mail naar de redactieverantwoordelijken van AVI, de Federale en VNIF omdat het mailadres van de respectievelijke voorzitters me niet bekend is.

Van: Achiel Geurts [mailto:achiel.geurts bij telenet.be]
Verzonden: donderdag 4 december 2008 21:49
Aan: de roeck ghislain
Onderwerp: Re: Co-existentiedecreet GGO's.

Beste Ghislain,

je mail in goede orde ontvangen. Ik bezorg sowieso de tekst aan het F.I.V.-bestuur, maar ik kan je nu al zeggen dat ik me aansluit bij elke actie hieromtrent.
Met vriendelijke imkersgroet,
Achiel.

Van: Paul Beullens [mailto:paulbeullens bij skynet.be]
Verzonden: donderdag 4 december 2008 13:42
Aan: Jan Jespers; Paul Jacobs; ebm.elektrotechniek bij telenet.be; Kris Van Tricht
CC: 'de roeck ghislain'
Onderwerp: FW: Co-existentiedecreet GGO's.

Misschien voor de komende RvB d.d. 7.12.2008? Toch belangrijk, dacht ik.

Groetjes en tot maandag

Paul

Van: Ber Vandijck [mailto:albertvandijck bij hotmail.com]
Verzonden: donderdag 4 december 2008 19:55
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] GGO

Geachte collega's,

Bij de eerste behandeling van het ontwerp van co existentiedecreet heeft de subcommissie Landbouw van het Vlaams parlement beslist om op 13 januari 2009 hoorzittingen te organiseren over deze materie.

Beste groeten, Albert Vandijck