Logo konvib-312

Denkwerk tijdens de raad van bestuur van 9 mei 2017

Tijdens de jongste algemene vergadering werd uitvoerig gedebatteerd over de toekomst van de KonVIB. In de raad van bestuur van 9 mei 2017 werd dit vertaald in een aantal meer concrete ideeën. De bedoeling is van dit nog in de loop van 2017 helemaal concreet te maken, na het inwinnen van jullie mening.

Tijdens de algemene vergadering leefde een dubbel gevoel. Langs de ene kant stelde men vast dat de KonVIB al bij al goed presteert: positieve sfeer binnen de raad van bestuur en in de algemene vergadering; gezonde financiën, Maandblad, Website, cursussen, ledenadministratie, verzekering, respect vanwege de officiële instanties. Maar langs de andere kant vonden velen dat de tijd rijp is voor een herdenken van structuren en aanpak..

Zijn wij niet een wat zelfgenoegzaam gesloten clubje geworden? Tijd voor bezinning!

Er wordt door de raad van bestuur voorgesteld op drie assen te werken: vernieuwing aan de basis en aan de top, installatie van een kritische denkgroep, bijzondere aandacht voor de communicatie.

De algemene vergadering moet meer gewicht krijgen en moet zich permanent vernieuwen.
Zij kan wellicht beter "de imker" vertegenwoordigen indien zij samengesteld is uit afgevaardigden vanuit de lokale bonden. Hun mandaat zou beperkt worden in de tijd, bijvoorbeeld drie jaar. De voorzitter en de andere bestuurders kunnen direct worden gekozen door de algemene vergadering en zouden maximaal twee mandaten van drie jaar vervullen. Er zouden per jaar meerdere vergaderingen moeten zijn, met telkens door werkgroepen goed voorbereide thema’s. Minstens één keer per jaar is er nood aan een bespreking van een uitgewerkt beleidsplan.

Er kan een bijzondere denkgroep worden opgericht waarvan geen enkel lid enige functie heeft op het besturende niveau. In volle onafhankelijkheid moet deze denkgroep de kritische stem van de KonVIB zijn en voorstellen brengen.

Meer dan ooit moet aandacht gaan naar nuttige communicatie: via een brede waaier van technische bronnen moet op continue basis geïnformeerd worden.

Wat denken jullie van deze ideeën? Spreek er over met de raad van bestuur.

Chris